ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียงสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality