ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต25-02-2021 05:00773750คุณภาพดี
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง25-02-2021 05:00543546คุณภาพดี
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ25-02-2021 05:00733144คุณภาพดี
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี25-02-2021 05:00603851ปานกลาง
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต25-02-2021 05:00673648คุณภาพดี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25-02-2021 05:00613341คุณภาพดี
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)25-02-2021 05:00-3750คุณภาพดี
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง25-02-2021 05:00-4476ปานกลาง
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9525-02-2021 05:00-56114เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์25-02-2021 05:00-4371ปานกลาง
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า25-02-2021 04:00-3851ปานกลาง
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์25-02-2021 05:00-4163ปานกลาง
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่25-02-2021 05:00-4163ปานกลาง
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)25-02-2021 05:00703750คุณภาพดี
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง25-02-2021 05:00563341คุณภาพดี
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา25-02-2021 05:00854476ปานกลาง
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25-02-2021 06:00-4163ปานกลาง
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง25-02-2021 05:00n/a4267ปานกลาง
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม25-02-2021 05:008651101เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ25-02-2021 05:00-4684ปานกลาง
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา25-02-2021 05:00n/a4163ปานกลาง
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ25-02-2021 03:00-4580ปานกลาง
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 25-02-2021 05:00834163ปานกลาง
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 25-02-2021 05:009855111เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์25-02-2021 05:00804788ปานกลาง
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์25-02-2021 05:00-3648คุณภาพดี
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน25-02-2021 05:00-4371ปานกลาง
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ25-02-2021 05:00614267ปานกลาง
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย25-02-2021 05:00-3648คุณภาพดี
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี25-02-2021 05:00723955ปานกลาง
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 225-02-2021 05:00583955ปานกลาง
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย25-02-2021 05:00-3648คุณภาพดี
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8125-02-2021 05:00633546คุณภาพดี
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน25-02-2021 05:00613851ปานกลาง
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25-02-2021 05:00683851ปานกลาง
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร25-02-2021 05:00-3750คุณภาพดี
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ25-02-2021 05:00713648คุณภาพดี
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย25-02-2021 05:00-4267ปานกลาง
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ25-02-2021 05:00-4476ปานกลาง
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว25-02-2021 05:00n/a3546คุณภาพดี
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่25-02-2021 05:00-4371ปานกลาง
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน24-02-2021 20:00-4892ปานกลาง
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง25-02-2021 05:00733750คุณภาพดี
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม25-02-2021 05:00-4476ปานกลาง
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา25-02-2021 05:00774267ปานกลาง
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง25-02-2021 05:00433341คุณภาพดี
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด25-02-2021 05:00-3648คุณภาพดี
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค25-02-2021 05:00493239คุณภาพดี
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน25-02-2021 05:00-3955ปานกลาง
สวนลุมพินีถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน25-02-2021 05:00-2933คุณภาพดี
สวนวชิรเบญจทัศถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร25-02-2021 05:00-3341คุณภาพดี
สวนจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร25-02-2021 05:00-3443คุณภาพดี
สวนหลวง ร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ25-02-2021 05:00-3137คุณภาพดี
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง25-02-2021 05:00-3341คุณภาพดี
อุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย25-02-2021 05:00-3341คุณภาพดี
สวนรมณีย์ทุ่งสีกันถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง25-02-2021 05:00-3137คุณภาพดี
สวนธนบุรีรมย์ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ25-02-2021 05:00-3137คุณภาพดี
สวนเบญจกิติถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย25-02-2021 05:00-3239คุณภาพดี
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร25-02-2021 05:00-3137คุณภาพดี
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย25-02-2021 05:00-2830คุณภาพดี
สวนเสรีไทยถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม25-02-2021 05:00-3443คุณภาพดี
สวนบางแคภิรมย์ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค25-02-2021 05:00-2933คุณภาพดี
สวนทวีวนารมย์ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา25-02-2021 05:00-3648คุณภาพดี
สวนพระนครถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง25-02-2021 05:00-3137คุณภาพดี
สวนหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก25-02-2021 05:00-4267ปานกลาง
สวนกีฬารามอินทราถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน25-02-2021 05:00-3546คุณภาพดี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม25-02-2021 05:00-2933คุณภาพดี
สวนสันติภาพถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี25-02-2021 05:00-3239คุณภาพดี
สวนหลวงพระราม 8เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด25-02-2021 05:00-3239คุณภาพดี
บริเวณถนนพิษณุโลกเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่25-02-2021 05:00-4163ปานกลาง
บริเวณโรงพยาบาลศิรืราช เขตบางกอกน้อยเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่25-02-2021 05:00-3341คุณภาพดี
เขตบางคอแหลมภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)25-02-2021 05:00-3137คุณภาพดี
บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) เขตพระนครเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่25-02-2021 05:00-3239คุณภาพดี
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality