ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต29-10-2020 05:00783348คุณภาพดี
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง29-10-2020 05:00573137คุณภาพดี
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ29-10-2020 05:00602533คุณภาพดี
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี29-10-2020 05:00462323คุณภาพดีมาก
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต29-10-2020 05:00472830คุณภาพดี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ29-10-2020 05:00733244คุณภาพดี
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)29-10-2020 05:00-3137คุณภาพดี
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง29-10-2020 05:00-3137คุณภาพดี
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9529-10-2020 05:00-3955ปานกลาง
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์29-10-2020 05:00-3239คุณภาพดี
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า29-10-2020 05:00-3035คุณภาพดี
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์29-10-2020 05:00-3443คุณภาพดี
เขตบางคอแหลมบริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก29-10-2020 05:00-3648คุณภาพดี
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่29-10-2020 04:00-3443คุณภาพดี
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)29-10-2020 05:00582933คุณภาพดี
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง29-10-2020 05:00522427คุณภาพดี
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา29-10-2020 05:00763851ปานกลาง
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์29-10-2020 06:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง29-10-2020 05:00572933คุณภาพดี
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม29-10-2020 04:00603137คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ29-10-2020 05:00-2933คุณภาพดี
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา29-10-2020 05:00633036คุณภาพดี
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ29-10-2020 05:00-3443คุณภาพดี
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 29-10-2020 05:00723043คุณภาพดี
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 29-10-2020 05:00663138คุณภาพดี
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์29-10-2020 00:00743546คุณภาพดี
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์29-10-2020 05:00-3443คุณภาพดี
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน29-10-2020 05:00-4059ปานกลาง
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ29-10-2020 05:00613648คุณภาพดี
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย29-10-2020 05:00-3137คุณภาพดี
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี29-10-2020 05:00723546คุณภาพดี
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 229-10-2020 00:00n/a3239คุณภาพดี
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย29-10-2020 05:00-3341คุณภาพดี
เขตหนองแขมสามแยกตรงข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 829-10-2020 04:0073n/a44คุณภาพดี
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน29-10-2020 05:00583546คุณภาพดี
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี29-10-2020 05:00562933คุณภาพดี
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร29-10-2020 05:00-3341คุณภาพดี
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ29-10-2020 05:0057n/a31คุณภาพดี
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย29-10-2020 05:00-3341คุณภาพดี
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ29-10-2020 05:00-n/an/an/a
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว29-10-2020 05:00562330คุณภาพดี
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่29-10-2020 02:00-2830คุณภาพดี
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน29-10-2020 05:00-3443คุณภาพดี
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง29-10-2020 05:00522327คุณภาพดี
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม29-10-2020 05:00-3035คุณภาพดี
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา29-10-2020 04:00652638คุณภาพดี
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง29-10-2020 05:00382728คุณภาพดี
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด29-10-2020 05:00-2728คุณภาพดี
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค29-10-2020 05:00423035คุณภาพดี
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน29-10-2020 05:00-3341คุณภาพดี
บริเวณถนนพิษณุโลกเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่29-10-2020 00:00-2933คุณภาพดี
บริเวณโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อยเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่29-10-2020 00:00-2525คุณภาพดีมาก
บริเวณโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวันเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่29-10-2020 00:00-2222คุณภาพดีมาก
บริเวณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา เขตวังทองหลางเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่29-10-2020 00:00-2323คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality