ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต27-01-2022 20:00753046คุณภาพดี
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง27-01-2022 20:00553851ปานกลาง
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ27-01-2022 20:00712943คุณภาพดี
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี27-01-2022 20:00453341คุณภาพดี
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต27-01-2022 20:00573035คุณภาพดี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ27-01-2022 20:00552629คุณภาพดี
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)27-01-2022 20:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง27-01-2022 20:00-2830คุณภาพดี
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9527-01-2022 20:00-4267ปานกลาง
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์27-01-2022 20:00-3035คุณภาพดี
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า27-01-2022 20:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์27-01-2022 20:00-3341คุณภาพดี
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่27-01-2022 20:00-2933คุณภาพดี
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)27-01-2022 20:00662938คุณภาพดี
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง27-01-2022 20:00603035คุณภาพดี
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา27-01-2022 20:00783851ปานกลาง
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์27-01-2022 21:00-3239คุณภาพดี
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง27-01-2022 20:00663239คุณภาพดี
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม27-01-2022 20:00683648คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ27-01-2022 20:00-3955ปานกลาง
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา27-01-2022 20:00693443คุณภาพดี
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ27-01-2022 20:00-3443คุณภาพดี
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 27-01-2022 20:00713443คุณภาพดี
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 27-01-2022 20:00733344คุณภาพดี
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์27-01-2022 20:00763955ปานกลาง
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์27-01-2022 20:00-2728คุณภาพดี
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน27-01-2022 20:00-3239คุณภาพดี
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ27-01-2022 20:00503546คุณภาพดี
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย27-01-2022 20:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี27-01-2022 20:00693141คุณภาพดี
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 227-01-2022 20:00n/a3239คุณภาพดี
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย27-01-2022 20:00-3137คุณภาพดี
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8127-01-2022 20:00n/a3750คุณภาพดี
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน27-01-2022 20:00513035คุณภาพดี
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี27-01-2022 20:00452424คุณภาพดีมาก
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร27-01-2022 20:00-3137คุณภาพดี
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ27-01-2022 20:00612834คุณภาพดี
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย27-01-2022 20:00-3546คุณภาพดี
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ27-01-2022 20:00-3035คุณภาพดี
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว27-01-2022 20:00862957ปานกลาง
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่27-01-2022 20:00-3239คุณภาพดี
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน27-01-2022 20:00-3239คุณภาพดี
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง27-01-2022 20:00n/a2728คุณภาพดี
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม27-01-2022 20:00-3546คุณภาพดี
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา27-01-2022 20:00654059ปานกลาง
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง27-01-2022 20:00302323คุณภาพดีมาก
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด27-01-2022 20:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค27-01-2022 20:00362424คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน27-01-2022 20:00-2525คุณภาพดีมาก
สวนลุมพินีถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน27-01-2022 20:00-1818คุณภาพดีมาก
สวนวชิรเบญจทัศถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร27-01-2022 20:00-2424คุณภาพดีมาก
สวนจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร27-01-2022 20:00-2525คุณภาพดีมาก
สวนหลวง ร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ27-01-2022 20:00-2525คุณภาพดีมาก
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง27-01-2022 20:00-2830คุณภาพดี
อุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย27-01-2022 20:00-2933คุณภาพดี
สวนรมณีย์ทุ่งสีกันถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง27-01-2022 20:00-2626คุณภาพดี
สวนธนบุรีรมย์ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ27-01-2022 20:00-1919คุณภาพดีมาก
สวนเบญจกิติถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย27-01-2022 20:00-2424คุณภาพดีมาก
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร27-01-2022 20:00-1919คุณภาพดีมาก
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย27-01-2022 20:00-2020คุณภาพดีมาก
สวนเสรีไทยถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม27-01-2022 20:00-3341คุณภาพดี
สวนบางแคภิรมย์ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค27-01-2022 20:00-2121คุณภาพดีมาก
สวนทวีวนารมย์ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา27-01-2022 20:00-2323คุณภาพดีมาก
สวนพระนครถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง27-01-2022 20:00-2323คุณภาพดีมาก
สวนหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก27-01-2022 20:00-2933คุณภาพดี
สวนกีฬารามอินทราถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน27-01-2022 20:00-2626คุณภาพดี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม27-01-2022 20:00-1919คุณภาพดีมาก
สวนสันติภาพถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี27-01-2022 20:00-2424คุณภาพดีมาก
สวนหลวงพระราม 8เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด27-01-2022 20:00-2020คุณภาพดีมาก
บริเวณสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว เขตจตุจักรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ27-01-2022 13:00382830คุณภาพดี
บริเวณถนนพิษณุโลกเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่27-01-2022 20:00-2830คุณภาพดี
เขตบางคอแหลมภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)27-01-2022 20:00-2830คุณภาพดี
บริเวณโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อยเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่27-01-2022 20:00-2121คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality