ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต30-11-2022 03:00-3443คุณภาพดี
เขตดินแดง (สถานี คพ.)การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง30-11-2022 03:00-2626คุณภาพดี
เขตดินแดง (สถานี คพ.)การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง30-11-2022 03:00764788ปานกลาง
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง30-11-2022 03:00-3035คุณภาพดี
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ30-11-2022 03:00-3341คุณภาพดี
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี30-11-2022 03:00-2626คุณภาพดี
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต30-11-2022 03:00-3955ปานกลาง
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ30-11-2022 03:00-3648คุณภาพดี
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)30-11-2022 03:00-3239คุณภาพดี
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง30-11-2022 03:00-3239คุณภาพดี
เขตพญาไท (สถานี คพ.)กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท30-11-2022 03:00372121คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9530-11-2022 03:00-4059ปานกลาง
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.)โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา30-11-2022 03:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์30-11-2022 03:00-4059ปานกลาง
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 430-11-2022 03:00-3546คุณภาพดี
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า30-11-2022 03:00-3239คุณภาพดี
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์30-11-2022 02:00-4788ปานกลาง
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่30-11-2022 03:00-4163ปานกลาง
เขตยานนาวา (สถานี คพ.)โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี30-11-2022 03:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)30-11-2022 03:00-3546คุณภาพดี
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง30-11-2022 03:00-2933คุณภาพดี
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา30-11-2022 03:00-52104เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เขตบางนา (สถานี คพ.)กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา30-11-2022 03:00423035คุณภาพดี
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์30-11-2022 04:00-3035คุณภาพดี
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง30-11-2022 03:00-3035คุณภาพดี
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม30-11-2022 03:00-3239คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ30-11-2022 03:00-3137คุณภาพดี
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา30-11-2022 03:00-3137คุณภาพดี
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ30-11-2022 03:00-3341คุณภาพดี
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 30-11-2022 03:00-3137คุณภาพดี
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 30-11-2022 03:00-2830คุณภาพดี
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์30-11-2022 03:00-4371ปานกลาง
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์30-11-2022 03:00-3955ปานกลาง
เขตธนบุรี (สถานี คพ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี30-11-2022 03:00603035คุณภาพดี
เขตธนบุรี (สถานี คพ.)การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์30-11-2022 03:00-2728คุณภาพดี
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน30-11-2022 03:00-4059ปานกลาง
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ30-11-2022 03:00-4163ปานกลาง
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย30-11-2022 03:00-4892ปานกลาง
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี30-11-2022 03:00-4163ปานกลาง
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 230-11-2022 03:00-4476ปานกลาง
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย30-11-2022 03:00-3341คุณภาพดี
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8130-11-2022 03:00-4788ปานกลาง
เขตบางบอนใกล้ตลาดสุขสวัสดี30-11-2022 03:00-3955ปานกลาง
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี30-11-2022 03:00-3239คุณภาพดี
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร30-11-2022 03:00-3750คุณภาพดี
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ30-11-2022 03:00-3137คุณภาพดี
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย30-11-2022 03:00-3955ปานกลาง
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ30-11-2022 03:00-4163ปานกลาง
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว30-11-2022 03:00-2933คุณภาพดี
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่30-11-2022 03:00-3546คุณภาพดี
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน30-11-2022 03:00-3750คุณภาพดี
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง30-11-2022 03:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม30-11-2022 03:00-3648คุณภาพดี
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา30-11-2022 03:00-3443คุณภาพดี
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง30-11-2022 03:00-3137คุณภาพดี
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด30-11-2022 03:00-4267ปานกลาง
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค30-11-2022 03:00-2933คุณภาพดี
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน30-11-2022 03:00-3239คุณภาพดี
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.)ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3902 ริมถนนกาญจนาภิเษก30-11-2022 03:00-3750คุณภาพดี
สวนลุมพินี เขตปทุมวันถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน30-11-2022 03:00-2728คุณภาพดี
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร30-11-2022 03:00-2728คุณภาพดี
สวนจตุจักร เขตจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร30-11-2022 03:00-2830คุณภาพดี
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ30-11-2022 03:00-2626คุณภาพดี
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบังถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง30-11-2022 03:00-2830คุณภาพดี
อุทยานเบญจสิริ (สวนเบญจสิริ) เขตคลองเตยถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย30-11-2022 03:00-2933คุณภาพดี
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมืองถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง30-11-2022 03:00-2830คุณภาพดี
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ30-11-2022 03:00-2626คุณภาพดี
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตยถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย29-11-2022 17:00-1818คุณภาพดีมาก
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร30-11-2022 03:00-2728คุณภาพดี
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อยถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย30-11-2022 03:00-2525คุณภาพดีมาก
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่มถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม30-11-2022 03:00-2933คุณภาพดี
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแคซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค30-11-2022 03:00-2626คุณภาพดี
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนาถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา30-11-2022 03:00-3955ปานกลาง
สวนพระนคร เขตลาดกระบังถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง30-11-2022 03:00-2121คุณภาพดีมาก
สวนหนองจอก เขตหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก30-11-2022 03:00-1919คุณภาพดีมาก
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขนถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน30-11-2022 03:00-2525คุณภาพดีมาก
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลมเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม30-11-2022 03:00-2830คุณภาพดี
สวนสันติภาพ เขตราชเทวีถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี30-11-2022 03:00-2728คุณภาพดี
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัดเชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด30-11-2022 03:00-3035คุณภาพดี
บริเวณถนนพิษณุโลก เขตดุสิต (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่30-11-2022 03:00-3341คุณภาพดี
เขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)30-11-2022 03:00-2933คุณภาพดี
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality