ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต02-12-2021 12:00723343คุณภาพดี
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง02-12-2021 12:00753955ปานกลาง
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ02-12-2021 12:00703242คุณภาพดี
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี02-12-2021 12:00532428คุณภาพดี
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต02-12-2021 12:00703242คุณภาพดี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ02-12-2021 12:00824267ปานกลาง
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)02-12-2021 12:00-3443คุณภาพดี
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง02-12-2021 12:00-3546คุณภาพดี
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9502-12-2021 12:00-3546คุณภาพดี
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์02-12-2021 12:00-3851ปานกลาง
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า02-12-2021 12:00-3546คุณภาพดี
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์02-12-2021 12:00-3955ปานกลาง
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่02-12-2021 12:00-3955ปานกลาง
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)02-12-2021 12:00602833คุณภาพดี
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง02-12-2021 12:00683341คุณภาพดี
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา02-12-2021 12:00753851ปานกลาง
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์02-12-2021 13:00-3239คุณภาพดี
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง02-12-2021 12:00593341คุณภาพดี
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม02-12-2021 12:00623239คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ02-12-2021 12:00-4059ปานกลาง
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา02-12-2021 12:00633443คุณภาพดี
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ02-12-2021 12:00-4371ปานกลาง
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 02-12-2021 12:00613137คุณภาพดี
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 02-12-2021 12:00612734คุณภาพดี
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์02-12-2021 12:00723955ปานกลาง
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์01-12-2021 14:00-n/an/an/a
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน02-12-2021 12:00-3851ปานกลาง
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ02-12-2021 12:00593546คุณภาพดี
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย02-12-2021 12:00-3443คุณภาพดี
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี02-12-2021 12:00694267ปานกลาง
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 202-12-2021 12:00754476ปานกลาง
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย02-12-2021 12:00-3955ปานกลาง
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8102-12-2021 12:008152104เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน02-12-2021 12:00863757ปานกลาง
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี02-12-2021 12:00593137คุณภาพดี
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร02-12-2021 12:00-3955ปานกลาง
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ02-12-2021 12:00562830คุณภาพดี
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย02-12-2021 12:00-3648คุณภาพดี
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ02-12-2021 12:00-3239คุณภาพดี
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว02-12-2021 12:00703142คุณภาพดี
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่02-12-2021 12:00-3239คุณภาพดี
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน02-12-2021 12:00-3341คุณภาพดี
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง02-12-2021 12:00522728คุณภาพดี
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม02-12-2021 12:00-3443คุณภาพดี
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา02-12-2021 12:00864059ปานกลาง
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง02-12-2021 12:00502728คุณภาพดี
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด02-12-2021 12:00-3750คุณภาพดี
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค02-12-2021 12:00513239คุณภาพดี
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน02-12-2021 12:00-3341คุณภาพดี
สวนลุมพินีถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน02-12-2021 12:00-2323คุณภาพดีมาก
สวนวชิรเบญจทัศถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร02-12-2021 12:00-2933คุณภาพดี
สวนจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร02-12-2021 12:00-2830คุณภาพดี
สวนหลวง ร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ02-12-2021 12:00-2933คุณภาพดี
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง02-12-2021 12:00-2728คุณภาพดี
อุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย02-12-2021 12:00-2933คุณภาพดี
สวนรมณีย์ทุ่งสีกันถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง02-12-2021 12:00-3137คุณภาพดี
สวนธนบุรีรมย์ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ02-12-2021 12:00-3137คุณภาพดี
สวนเบญจกิติถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย02-12-2021 12:00-2830คุณภาพดี
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร02-12-2021 12:00-2830คุณภาพดี
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย02-12-2021 12:00-2626คุณภาพดี
สวนเสรีไทยถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม02-12-2021 12:00-3546คุณภาพดี
สวนบางแคภิรมย์ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค02-12-2021 12:00-3341คุณภาพดี
สวนทวีวนารมย์ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา02-12-2021 12:00-4059ปานกลาง
สวนพระนครถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง02-12-2021 12:00-2626คุณภาพดี
สวนหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก02-12-2021 12:00-2830คุณภาพดี
สวนกีฬารามอินทราถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน02-12-2021 12:00-2933คุณภาพดี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม02-12-2021 12:00-2830คุณภาพดี
สวนสันติภาพถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี02-12-2021 12:00-2728คุณภาพดี
สวนหลวงพระราม 8เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด02-12-2021 12:00-2933คุณภาพดี
บริเวณถนนพิษณุโลกเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่01-12-2021 18:00-3648คุณภาพดี
เขตบางคอแหลมภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)02-12-2021 12:00-2830คุณภาพดี
บริเวณโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อยเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่02-12-2021 12:00-2626คุณภาพดี
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality