ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต22-03-2023 20:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตดินแดง (สถานี คพ.)การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง23-03-2023 04:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตดินแดง (สถานี คพ.)การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง23-03-2023 04:00553239คุณภาพดี
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง22-03-2023 20:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ22-03-2023 20:00-2728คุณภาพดี
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี22-03-2023 20:00-3035คุณภาพดี
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต23-03-2023 04:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ23-03-2023 04:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)23-03-2023 04:00-2728คุณภาพดี
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง23-03-2023 04:00-2626คุณภาพดี
เขตพญาไท (สถานี คพ.)กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท23-03-2023 04:00322020คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9523-03-2023 04:00-3239คุณภาพดี
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.)โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา23-03-2023 04:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์23-03-2023 04:00-3137คุณภาพดี
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 423-03-2023 04:00-2728คุณภาพดี
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า23-03-2023 04:00-2933คุณภาพดี
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์23-03-2023 04:00-2830คุณภาพดี
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่23-03-2023 04:00-2626คุณภาพดี
เขตยานนาวา (สถานี คพ.)โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี23-03-2023 04:00-2933คุณภาพดี
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)23-03-2023 04:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง23-03-2023 04:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา23-03-2023 04:00-3239คุณภาพดี
เขตบางนา (สถานี คพ.)กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา23-03-2023 04:00372525คุณภาพดีมาก
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์23-03-2023 05:00-3239คุณภาพดี
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง23-03-2023 04:00-2933คุณภาพดี
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม22-03-2023 20:00-3137คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ23-03-2023 04:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา23-03-2023 04:00-2626คุณภาพดี
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ23-03-2023 04:00-2626คุณภาพดี
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 23-03-2023 04:00-2728คุณภาพดี
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 23-03-2023 04:00-3443คุณภาพดี
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์22-03-2023 20:00-3750คุณภาพดี
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์23-03-2023 04:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตธนบุรี (สถานี คพ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี23-03-2023 04:00452626คุณภาพดี
เขตธนบุรี (สถานี คพ.)การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์23-03-2023 04:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน23-03-2023 04:00-2933คุณภาพดี
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ23-03-2023 04:00-3341คุณภาพดี
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย23-03-2023 04:00-2933คุณภาพดี
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี23-03-2023 04:00-2933คุณภาพดี
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 223-03-2023 03:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย23-03-2023 04:00-2626คุณภาพดี
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8122-03-2023 20:00-2626คุณภาพดี
เขตบางบอนใกล้ตลาดสุขสวัสดี23-03-2023 04:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี23-03-2023 04:00-2626คุณภาพดี
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร22-03-2023 20:00-2830คุณภาพดี
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ23-03-2023 04:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย22-03-2023 20:00-n/an/an/a
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ23-03-2023 04:00-3648คุณภาพดี
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว23-03-2023 04:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่23-03-2023 04:00-3341คุณภาพดี
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน23-03-2023 04:00-3341คุณภาพดี
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง23-03-2023 04:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม23-03-2023 01:00-3035คุณภาพดี
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา23-03-2023 04:00-3239คุณภาพดี
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง23-03-2023 04:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด23-03-2023 04:00-n/an/an/a
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค23-03-2023 04:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน23-03-2023 04:00-2626คุณภาพดี
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.)ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3902 ริมถนนกาญจนาภิเษก23-03-2023 04:00-52104เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
สวนลุมพินี เขตปทุมวันถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน23-03-2023 04:00-1818คุณภาพดีมาก
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร23-03-2023 04:00-2525คุณภาพดีมาก
สวนจตุจักร เขตจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร23-03-2023 03:00-2323คุณภาพดีมาก
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ23-03-2023 04:00-2020คุณภาพดีมาก
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบังถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง23-03-2023 04:00-2728คุณภาพดี
อุทยานเบญจสิริ (สวนเบญจสิริ) เขตคลองเตยถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย23-03-2023 04:00-2424คุณภาพดีมาก
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมืองถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง22-03-2023 04:00-3035คุณภาพดี
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ23-03-2023 04:00-1818คุณภาพดีมาก
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตยถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย23-03-2023 04:00-2323คุณภาพดีมาก
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร23-03-2023 04:00-2424คุณภาพดีมาก
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อยถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย23-03-2023 04:00-1818คุณภาพดีมาก
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่มถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม23-03-2023 03:00-2830คุณภาพดี
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแคซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค23-03-2023 04:00-1818คุณภาพดีมาก
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนาถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา23-03-2023 04:00-2830คุณภาพดี
สวนพระนคร เขตลาดกระบังถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง23-03-2023 04:00-2020คุณภาพดีมาก
สวนหนองจอก เขตหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก23-03-2023 04:00-2626คุณภาพดี
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขนถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน23-03-2023 04:00-2525คุณภาพดีมาก
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลมเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม23-03-2023 04:00-1919คุณภาพดีมาก
สวนสันติภาพ เขตราชเทวีถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี23-03-2023 04:00-2222คุณภาพดีมาก
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัดเชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด23-03-2023 04:00-2222คุณภาพดีมาก
บริษัทสุขสวัสดิ์พลังงาน จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ (Mobile)รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ23-03-2023 04:00-2020คุณภาพดีมาก
ร้านอาหารกินกับก้อย เขตทวีวัฒนา (Mobile)รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ23-03-2023 04:00-2222คุณภาพดีมาก
ศูนย์บริการสาธารณะสุข44 ลำผักชี เขตหนองจอก (Mobile)รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 23-03-2023 04:00-2933คุณภาพดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรีองวังสะพุงมาร์ท เขตคลองสามวา (Mobile)รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ23-03-2023 04:00-2525คุณภาพดีมาก
บริเวณถนนพิษณุโลก เขตดุสิต (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่23-03-2023 04:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)23-03-2023 04:00-2121คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality