ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต03-10-2022 20:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง03-10-2022 20:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ03-10-2022 20:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี03-10-2022 20:00-1515คุณภาพดีมาก
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต03-10-2022 20:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ03-10-2022 20:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)03-10-2022 20:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง03-10-2022 20:00-1515คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9503-10-2022 20:00-1616คุณภาพดีมาก
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์03-10-2022 20:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า03-10-2022 20:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์03-10-2022 20:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่03-10-2022 20:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)03-10-2022 20:00-1313คุณภาพดีมาก
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง03-10-2022 20:00-1313คุณภาพดีมาก
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา03-10-2022 20:00-2626คุณภาพดี
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์03-10-2022 21:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง03-10-2022 20:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม03-10-2022 20:00-1010คุณภาพดีมาก
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ27-09-2022 09:00-n/an/an/a
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา03-10-2022 20:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ03-10-2022 20:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 03-10-2022 20:00-1212คุณภาพดีมาก
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 03-10-2022 20:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์03-10-2022 20:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์03-10-2022 20:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน03-10-2022 20:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ03-10-2022 20:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย03-10-2022 20:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี03-10-2022 20:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 203-10-2022 20:00-n/an/an/a
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย03-10-2022 20:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8103-10-2022 20:00-2626คุณภาพดี
เขตบางบอนใกล้ตลาดสุขสวัสดี03-10-2022 20:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี03-10-2022 20:00-1515คุณภาพดีมาก
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร03-10-2022 20:00-2626คุณภาพดี
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ03-10-2022 20:00-1010คุณภาพดีมาก
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย02-10-2022 10:00-n/an/an/a
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ03-10-2022 20:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว03-10-2022 20:00-1010คุณภาพดีมาก
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่03-10-2022 20:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน03-10-2022 20:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง03-10-2022 20:00-77คุณภาพดีมาก
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม03-10-2022 20:00-2626คุณภาพดี
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา03-10-2022 20:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง03-10-2022 20:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด03-10-2022 20:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค03-10-2022 20:00-1515คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน03-10-2022 20:00-1818คุณภาพดีมาก
สวนลุมพินี เขตปทุมวันถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน03-10-2022 20:00-1010คุณภาพดีมาก
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร03-10-2022 20:00-88คุณภาพดีมาก
สวนจตุจักร เขตจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร03-10-2022 20:00-99คุณภาพดีมาก
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ03-10-2022 20:00-77คุณภาพดีมาก
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบังถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง03-10-2022 20:00-88คุณภาพดีมาก
อุทยานเบญจสิริ (สวนเบญจสิริ) เขตคลองเตยถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย03-10-2022 20:00-1111คุณภาพดีมาก
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมืองถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง03-10-2022 20:00-88คุณภาพดีมาก
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ03-10-2022 20:00-1515คุณภาพดีมาก
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตยถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย03-10-2022 20:00-1111คุณภาพดีมาก
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร03-10-2022 20:00-88คุณภาพดีมาก
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อยถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย03-10-2022 20:00-88คุณภาพดีมาก
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่มถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม03-10-2022 20:00-1313คุณภาพดีมาก
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแคซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค03-10-2022 20:00-1414คุณภาพดีมาก
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนาถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา03-10-2022 20:00-88คุณภาพดีมาก
สวนพระนคร เขตลาดกระบังถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง03-10-2022 20:00-77คุณภาพดีมาก
สวนหนองจอก เขตหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก03-10-2022 20:00-66คุณภาพดีมาก
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขนถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน03-10-2022 20:00-88คุณภาพดีมาก
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลมเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม03-10-2022 20:00-1313คุณภาพดีมาก
สวนสันติภาพ เขตราชเทวีถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี03-10-2022 20:00-99คุณภาพดีมาก
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัดเชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด03-10-2022 20:00-1212คุณภาพดีมาก
บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ26-09-2022 13:00-1919คุณภาพดีมาก
บริเวณสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย เขตภาษีเจริญรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ30-09-2022 09:00-1818คุณภาพดีมาก
บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวีรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 03-10-2022 10:00-1414คุณภาพดีมาก
บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า เขตคลองสานรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ03-10-2022 09:00-n/an/an/a
บริเวณถนนพิษณุโลก เขตดุสิต (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่03-10-2022 20:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)03-10-2022 20:00-1313คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality