ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท (i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้น ของสารมลพิษทางอากาศจาก ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทาง อากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณ ภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตาราง ที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

คุณภาพอากาศ

เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต20-02-2019 18:0027-14คุณภาพดีมาก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แยกหลานหลวง)20-02-2019 18:0027-14คุณภาพดีมาก
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)20-02-2019 18:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง20-02-2019 18:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9520-02-2019 18:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตปทุมวันบริเวณริมถนนจามจุรีสแควร์ เยื้อง MRT สามย่าน20-02-2019 18:00-1212คุณภาพดีมาก
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า20-02-2019 18:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์20-02-2019 18:00-1313คุณภาพดีมาก
เขตบางคอแหลมบริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก20-02-2019 18:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่20-02-2019 18:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)20-02-2019 18:0044-22คุณภาพดีมาก
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง20-02-2019 18:0028-14คุณภาพดีมาก
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา20-02-2019 18:0045-23คุณภาพดีมาก
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20-02-2019 18:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง20-02-2019 18:0036-18คุณภาพดีมาก
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม20-02-2019 18:0054-28คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ20-02-2019 18:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา20-02-2019 18:0048-24คุณภาพดีมาก
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ20-02-2019 18:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 20-02-2019 18:0049-25คุณภาพดีมาก
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 20-02-2019 17:0052-27คุณภาพดี
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์20-02-2019 18:0048-24คุณภาพดีมาก
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์20-02-2019 18:00-1515คุณภาพดีมาก
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน20-02-2019 18:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ20-02-2019 18:0047-24คุณภาพดีมาก
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย20-02-2019 18:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี20-02-2019 18:0041-21คุณภาพดีมาก
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 220-02-2019 18:0029-15คุณภาพดีมาก
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย20-02-2019 18:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตหนองแขมสามแยกตรงข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 820-02-2019 18:0038-19คุณภาพดีมาก
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน20-02-2019 18:0036-18คุณภาพดีมาก
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20-02-2019 18:0033-17คุณภาพดีมาก
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร20-02-2019 18:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ20-02-2019 18:0029-15คุณภาพดีมาก
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย20-02-2019 15:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ20-02-2019 18:00-1313คุณภาพดีมาก
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว20-02-2019 18:0040-20คุณภาพดีมาก
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่20-02-2019 18:00-1313คุณภาพดีมาก
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน20-02-2019 18:00-1212คุณภาพดีมาก
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง20-02-2019 18:0026-13คุณภาพดีมาก
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม20-02-2019 16:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา20-02-2019 13:0033-17คุณภาพดีมาก
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง20-02-2019 15:0020-10คุณภาพดีมาก
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด20-02-2019 18:00-1313คุณภาพดีมาก
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค20-02-2019 18:0024-12คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน20-02-2019 18:00-1717คุณภาพดีมาก
บริเวณถนนกรุงเกษม เขตพระนครรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 4720-02-2019 18:001467คุณภาพดีมาก
บริเวณถนนราชวิถี เขตดุสิตรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 4820-02-2019 15:00251213คุณภาพดีมาก
บริเวณสถานีดับเพลิงสามเสน เขตดุสิตรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 4920-02-2019 18:00241515คุณภาพดีมาก
บริเวณสนามหลวง เขตพระนครรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 5020-02-2019 18:00381319คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality