ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต27-06-2019 19:0025-13คุณภาพดีมาก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แยกหลานหลวง)27-06-2019 19:0027-14คุณภาพดีมาก
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)27-06-2019 19:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง27-06-2019 19:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9520-06-2019 10:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตปทุมวันบริเวณริมถนนจามจุรีสแควร์ เยื้อง MRT สามย่าน27-06-2019 19:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า27-05-2019 18:00-n/an/an/a
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์20-06-2019 10:00-n/an/an/a
เขตบางคอแหลมบริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก27-06-2019 19:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่27-06-2019 19:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)20-06-2019 10:0045-23คุณภาพดีมาก
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง27-06-2019 19:0026-13คุณภาพดีมาก
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา20-06-2019 10:0057-31คุณภาพดี
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20-06-2019 10:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง27-06-2019 19:0024-12คุณภาพดีมาก
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม27-06-2019 19:0054-28คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ24-06-2019 11:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา27-06-2019 19:0037-19คุณภาพดีมาก
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ27-06-2019 19:00-1919คุณภาพดีมาก
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 27-06-2019 15:0060-33คุณภาพดี
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 27-06-2019 19:0051-26คุณภาพดี
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์20-06-2019 10:0062-35คุณภาพดี
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์20-06-2019 10:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน27-06-2019 19:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ22-05-2019 16:00n/a-n/an/a
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย22-05-2019 11:00-n/an/an/a
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี27-06-2019 19:0039-20คุณภาพดีมาก
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 227-06-2019 19:0026-13คุณภาพดีมาก
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย27-06-2019 19:00-1212คุณภาพดีมาก
เขตหนองแขมสามแยกตรงข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 827-06-2019 19:0029-15คุณภาพดีมาก
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน27-06-2019 19:00n/a-n/an/a
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20-06-2019 10:0039-20คุณภาพดีมาก
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร27-06-2019 09:00-1212คุณภาพดีมาก
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ27-06-2019 14:00n/a-n/an/a
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย20-06-2019 10:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ27-06-2019 19:00-1111คุณภาพดีมาก
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว27-06-2019 19:0019-10คุณภาพดีมาก
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่27-06-2019 19:00-99คุณภาพดีมาก
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน27-06-2019 19:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง20-06-2019 00:0020-10คุณภาพดีมาก
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม20-06-2019 10:00-1616คุณภาพดีมาก
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา27-06-2019 19:0027-14คุณภาพดีมาก
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง20-06-2019 10:0021-11คุณภาพดีมาก
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด27-06-2019 19:00-n/an/an/a
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค27-06-2019 19:0030-15คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน27-06-2019 19:00-1414คุณภาพดีมาก
บริเวณถนนราชวิถี เขตดุสิตรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ20-06-2019 10:00241112คุณภาพดีมาก
บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 27-06-2019 19:00331317คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality