ความหมายของสี
0-50
ดี
51-10
ปานกลาง
101-200
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
201-300
มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
>300
อันตราย
สถานีตรวจวัดทั่วไป : ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ : ไม่มีการตรวจวัด : *ความหมายของดัชนีคุณภาพอากาศ อ่านเพิ่มเติม